CUSTOMER SERVICE


대표전화 : 070-4895-3992

대표메일 : solaroom@solcq.com

운영시간 : OPEN    AM 09:00 ~ PM 05:00

                LUNCH PM 11:30 ~ PM 01:00

                SAT, SUN, HOLIDAY OFF

COMPANY INFO


상호 : 주식회사 쏠라크리닉

대표 : 임채환

주소 : 대전광역시 대덕구 신일동로 105, 104호

사업자등록번호 : 314-86-55179

통신판매업신고번호 : 제 2020-대전대덕-0090호

사업자정보조회